• Publication

  Deliver what we have achieved

  2022

  1. Dong Liu#, Ruirui Guo#, Shuangshuang Mao#, Yanjie Huang, Bin Wang, Zijian Wu, Xuanjie Xia, Jian Dong, Yu Xin, Ruiyang Xie, Jianzhong Shou, Wei Sun, Yuan Pang*, Yuan Lu*. 3D magnetic field guided sunflower-like nanocatalytic active swarm targeting patients-derived organoids. Nano Research, 2022, https://doi.org/10.1007/s12274-022-4851-z

  2. Dong Liu, Ting Zhang, Xiaowen Cheng, Bin Wang, Yijia Guo, Zhengzuo Liu, Hao Jiang, Yuan Lu*. Engineering pollen-derived microstructures to reveal material morpho-performance paradigm. Small, 2022: 2200037.

  3. Ruirui Guo#, Dong Liu#, Yanjie Huang, Bin Wang, Jian Dong*, Yuan Lu*. Honeycomb-like active microswarms for magnetically tunable cascade enzyme catalysis. Nanoscale, 2022, 14(17): 6535-6542.

  4. Yanjie Huang#, Dong Liu#, Ruirui Guo, Bin Wang, Zhengzuo Liu, Yijia Guo, Jian Dong*, Yuan Lu*. Magnetic-controlled dandelion-like nanocatalytic swarm for targeted biofilm elimination. Nanoscale, 2022, 14(17): 6497-6506.

  5. Shangsong Li#, Dong Liu#, Yuping Hu#, Zhijie Su, Xinai Zhang, Ruirui Guo, Dan Li, Yuan Lu*. Soft magnetic microrobot doped with porous silica for stability-enhanced multimodal locomotion in a nonideal environment. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(8): 10856-10874.

  6. Dong Liu#, Ting Wang#, Yuan Lu*. Untethered microrobots for active drug delivery: From rational design to clinical settings. Advanced Healthcare Materials, 2022, 2102253.

  2021

  1. Wenjun Ma, Dong Liu, Sida Ling, Jingwei Zhang, Zhuo Chen*, Yuan Lu, Jianhong Xu*. High-throughput and controllable fabrication of helical microfibers by hydrodynamically focusing flow. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(49): 59392–59399.

  2. Chen Wang#, Junzhu Yang#, Yuan Lu*. Modularize and unite: Toward creating a functional artificial cell. Frontiers in Molecular Biosciences, 2021, Article 781986.

  3. Dong Liu#, Shangsong Li#, Ting Zhang, Hao Jiang, Yuan Lu*. 3D magnetic field-controlled synthesis, collective motion, and bioreaction enhancement of multifunctional peasecod-like nanochains. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13: 36157-36170.

  4. Junzhu Yang#, Liyuan Zhang#, Cheng Zhang#, Yuan Lu*. Exploration on the expression and assembly of virus-like particles. Biotechnology Notes, 2021, 2: 51-58.

  5. Du-Xin Liu#, Jiali Bao#, Dong Liu#, Yuan Lu, Jing Xu*. Modeling of planar hydraulically amplified self-healing electrostatic actuators. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7533-7540.

  6. Yifan Xing#, Junyu Liu#, Xiaojie Guo, Haipeng Liu, Wen Zeng, Yi Wang, Chong Zhang, Yuan Lu, Dong He, Shaohua Ma, Yonghong He, Xin-Hui Xing*. Engineering organoid microfluidic system for biomedical and health engineering: A review. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2021, 30: 244-254.

  2020

  1. Eunhee Cho, Yuan Lu*. Compartmentalizing cell-free systems: Toward creating life-like artificial cells and beyond. ACS Synthetic Biology, 2020, 9(11): 2881–2901. (Front Cover Article)

  2. Dong Liu, Zhenghuan Yang, Luyang Zhang, Minglun Wei, Yuan Lu*. Cell-free biology using remote-controlled digital microfluidics for individual droplet control. RSC Advances, 2020, 10: 26972-26981

  2019

  1. Licheng Wang, Hanyi Hou, Xinqi Jiao, Tianyin Shen, Yingying Liu, Yida Qiao, Yu Liu, Yuan Lu*, Jun Ge*. Bifunctional Therapy by Zinc-Cobalt Bimetal-Organic Framework with Encapsulated Doxorubicin to Overcome Drug-resistance.ChemNanoMat, 2019, 5: 1531-1539